Chúc người một giấc thật bình an

Chúc người một giấc thật bình an. Đổi sắc thân vui thọ cảnh nhàn. Tiếp tục hành trình tâm dũng cảm. Bên dòng họ quý Phật Đà ban.Chúc người một giấc thật bình an. Đổi sắc thân vui thọ cảnh nhàn. Tiếp tục hành trình tâm dũng cảm. Bên dòng họ quý Phật Đà ban.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *