Nếu biết ngày kia mình sẽ ngã Ngay đây phải tập tánh kiên cường

Nếu biết ngày kia mình sẽ ngã. Ngay đây phải tập tánh kiên cường. Thân vay phải học thấy vô thường.
Bát Nhã trì hoài sau sẽ ngộ.Nếu biết ngày kia mình sẽ ngã. Ngay đây phải tập tánh kiên cường. Thân vay phải học thấy vô thường.
Bát Nhã trì hoài sau sẽ ngộ.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *